Regulamin świadczenia Usług w Portalu KuzniaSpotkan.pl

I. Postanowienia wstępne

1. Portal KuzniaSpotkan.pl (zwany dalej “Portalem”) udostępniany jest Użytkownikom przez firmę MeetForge sp. z o.o., z siedzibą w Zawoja 1847, 34-222 Zawoja, NIP: 552-172-49-15, kapitał zakładowy 20.000 zł, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000792372 w Sądzie Rejonowym w Krakowie, zwaną dalej “Usługodawcą”.

2. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. Definicje

1. Portal - platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Usługodawcy i dostępna pod adresem https://kuzniaspotkan.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Usługodawcy.

2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu oraz usług w nim dostępnych.

3. Partner - każdy podmiot współpracujący z Portalem na podstawie stosownej umowy.

4. Podwykonawca - obiekt lub firma świadcząca usługi, najczęściej w zakresie organizacji wydarzeń lub pomocy w realizacji wydarzeń, w tym obiekty noclegowe, restauracyjne i konferencyjne, agencje eventowe, zespoły muzyczne, itp.

5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu, umożliwiające w szczególności:

 • wyszukiwanie Podwykonawców,
 • komunikację z Podwykonawcami,
 • emisję reklamy dla innych Użytkowników Portalu.

6. Profil Użytkownika - służy do logowania się do serwisu i zarządzania Kontami. W Profilu Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe oraz domyślne dane kontaktowe.

7. Menedżer - Użytkownik, który ma uprawnienia do zarządzania Kontem. Tutaj Użytkownik lub Właściciel Konta może podać dane kontaktowe używane do kontaktu tylko z Kontem, które Menedżer reprezentuje. Będzie to np. służbowy adres e-mail i telefon.

8. Konto - służy Menedżerowi do kontaktu z Menedżerami, którzy reprezentują inne Konta. Konta mogą być zarówno prywatne jak i firmowe.

9. Właściciel - Menedżer, który ma najszersze uprawnienia do zarządzania Kontem. Może m.in. zarządzać innymi Menedżerami.

III. Zasady korzystania z Portalu

1. W ramach Portalu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

 • zlecić znalezienie miejsc na organizację wydarzenia z wolnym terminem,
 • komunikować się z potencjalnymi klientami lub Podwykonawcami w celu zakupu świadczonych przez nich usług,
 • zamieszczać opinie o Podwykonawcach,
 • prezentować wizytówkę Podwykonawcy (swojej firmy), zamieszczać opisy i zdjęcia oraz odpowiadać na opinie pozostawione przez innych Użytkowników,
 • komunikować się z potencjalnymi klientami, którzy wyszukują Podwykonawców w wyszukiwarce Portalu,
 • reklamować innym Użytkownikom swoją wizytówkę lub stronę internetową za pomocą narzędzi dostępnych w Portalu.

2. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.

3. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale “Postanowienia wstępne” Regulaminu, bądź informacje w rozdziale Cennik nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu jest bezpłatne.

4. Użytkownik, który założy konto w Portalu, będzie otrzymywał informacje przez pocztę elektroniczną, w szczególności powiadomienia o nowych wiadomościach lub zapytaniach ofertowych oraz inne informacje potrzebne do realizacji Usług, pod warunkiem, że nie zmienił ustawień powiadomień w stosownym miejscu w panelu Użytkownika.

5. Aby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w celu realizacji usług lub publikacji opinii, zmienić lub usunąć wystawioną opinię, należy a) zalogować się na konto użytkownika, z którego opinia została wystawiona i wejść do zakładki “Moje opinie” w profilu użytkownika, albo b) napisać prośbę na adres [email protected]

6. Użytkownik może założyć tylko jedną wizytówkę wybranej firmy. Duplikaty mogą być usuwane ręcznie przez moderatora lub automatycznie, bez możliwości odzyskania dodanych opinii, zapytań ofertowych, wiadomości oraz innych informacji przypisanych do konta. Aby połączyć zduplikowane konta, należy wysłać prośbę na adres [email protected]

IV. Własność intelektualna

1. Portal oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują Usługodawcy lub Podwykonawcy (właścicielowi firmy). W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Zamieszczając materiały w Portalu Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

4. Publikując wizytówkę Podwykonawcy lub zgłaszając prawo do zarządzania nią, udzielasz bezpłatnej niewyłącznej licencji na użycie wszelkich materiałów, przesłanych przez formularz dodawania i edycji wizytówki Podwykonawcy (w szczególności tekstów, zdjęć, filmów oraz logo i znaku towarowego), do publicznego opisania, oznaczenia, wyróżnienia i uatrakcyjnienia Twojej wizytówki Podwykonawcy. Materiały zostaną użyte wyłącznie na stronach internetowych Portalu. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, usuwając materiały z wizytówki Podwykonawcy.

5. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

6. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika Portalu

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym.

5. Wysyłanie zapytań ofertowych i wiadomości w komunikatorze służy sprawnej organizacji wydarzeń. Zakazane jest wysyłanie zapytań ofertowych zawierających reklamy produktów i/lub usług.

6. Naruszenie zakazu z powyższego punktu może skutkować usunięciem Profilu Użytkownika i/lub Konta.

VI. Cennik

1. Założenie i korzystanie z profilu użytkownika jest bezpłatne.

2. Usługi płatne to najczęściej dostęp do dodatkowych narzędzi i wymagana jest w takim przypadku płatność z góry. Dopiero po opłaceniu zamówienia usługa będzie realizowana. Nieopłacenie zamówienia skutkuje jedynie niezrealizowaniem zamówionej usługi płatnej lub powrotem do darmowej wersji konta.

3. Usługi wyszukiwania miejsc na wydarzenie z wolnym terminem jest usługą płatną wg zasad i cennika dostępnego na stronie https://kuzniaspotkan.pl/cennik.

4. W przypadku rozliczeń innych niż płatność z góry, np. dla rozliczenia abonamentowego lub prowizyjnego po wykonaniu usługi, będziemy wymagać przed realizacją takiej usługi zawarcia odrębnej umowy pisemnej, w której określimy warunki rozliczeń.

5. Więcej informacji o płatnych usługach dostępnych jest na stronie https://kuzniaspotkan.pl/cennik

VII. Odpowiedzialność

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) materiały, w tym opinie, zamieszczane w Portalu przez Użytkownika;

c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.

2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.

3. Usługodawca:

a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług i Serwisów odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Serwisów, Usług, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów;

b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość;

c) nie ponosi odpowiedzialności za materiały, jakość, ceny, rzetelność Podwykonawców, ani jakiekolwiek działanie ze strony Podwykonawców;

d) nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości, które są przekazywane za pomocą Usług (w szczególności komunikatora oraz opinii o Podwykonawcach), ani za wykorzystanie przez odbiorcę wiadomości danych osobowych dobrowolnie wpisywanych w treści wiadomości Komunikatora przez Użytkownika;

e) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści, w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu;

f) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług, Serwisów.

VIII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usług Portalu

1. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.

2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

IX. Polityka Prywatności

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie https://kuzniaspotkan.pl/polityka-prywatnosci.

X. Dane osobowe

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Dane osobowe podane w Profilu Użytkownika będą widoczne:

 • dla adresatów wysyłanych przez Użytkownika wiadomości,
 • dla innych menedżerów kont Użytkownika,
 • pod opiniami, które Użytkownik publikuje,
 • w danych kontaktowych firm, którymi Użytkownik zarządza, jako menedżer będący na dyżurze.

3. Numer telefonu podany w Profilu Użytkownika jest ustawiony jako domyślny, co oznacza, że jeśli Użytkownik ustawi inny numer telefonu w ustawieniach Menedżera Konta, wtedy ten nowy numer zastąpi domyślny.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma MeetForge sp. z o.o., z siedzibą w Zawoja 1847, 34-222 Zawoja, NIP: 552-172-49-15, kapitał zakładowy 20.000 zł, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000792372 w Sądzie Rejonowym w Krakowie.

5. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na w/w adres lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: [email protected] W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

XI. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na adres: MeetForge sp. z o.o., Zawoja 1847, 34-222 Zawoja.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

6. Wszelkie informacje o naruszeniach należy kierować do BOK na adres [email protected]

XII. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług, Serwisów Portalu jest prawo polskie.

2. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Portalu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu. Po ukazaniu się, pod adresem https://kuzniaspotkan.pl/regulamin lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu, informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług lub Serwisów po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Prosimy o informację zwrotną

Jedną z naszych wartości jest ciągły rozwój. Każda informacja o działaniu strony, błędach lub propozycjach jest dla nas niezwykle cenna!
Dziękujemy za pomoc.